Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 – Definities.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

Artikel 4 – Het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie.

Artikel 8 – De prijs.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping.

Artikel 10 – Betaling.

Artikel 11 – Levering en uitvoering.

Artikel 12 – Klachtenprocedure.

Artikel 13 – Geschillen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van E-Bike Revisie;
 • Bedenktijd: de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uit oefening van beroep of uit naam van een bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met E-bike Revisie;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Product: een nieuw apparaat/ onderdeel of grondstof dat zonder verdere bewerking als handelswaar wordt geleverd;
 • Gereviseerd product: een gebruikt apparaat, onderdeel of grondstof welke door de consument aan E-Bike Revisie ter beschikking wordt gesteld zodat E-Bike Revisie met een combinatie van materialen en diensten een verbeterde werking van het gebruikte apparaat realiseert;
 • Refurbished product: een gebruikt apparaat, onderdeel of grondstof waarvan de werking uitgebreid is gecontroleerd, indien nodig gerepareerd of vervangen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tot stand gekomen met een door E-Bike Revisie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer techniek(en) voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: E-bike revisie  V.O.F.

Adres: Jan van Riebeekstraat 15, 8023WD, Zwolle

Telefoonnummer: 0644747035 (bereikbaar van ma t/m zat: 09:00-17:00)

E-mail: info@ebikerevisie.nl

KvK-nummer: 82574952

Website: www.ebikerevisie.nl

Btw-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-Bike Revisie en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand of bestellingen tussen de ondernemer en consument.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn op de website van E-Bike Revisie in te zien en indien gewenst op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal te worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand digitaal wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden digitaal kan worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument digitaal of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. E-Bike Revisie is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden E-Bike Revisie niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties van gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestigt E-Bike Revisie digitaal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door E-Bike Revisie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst digitaal tot stand komt, treft E-Bike Revisie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument digitaal kan betalen, zal E-Bike Revisie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. E-Bike Revisie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien E-Bike Revisie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. E-Bike Revisie zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het adres van de vestiging van E-Bike Revisie waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van (refurbished) producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze “bedenktermijn” gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij of zij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan E-Bike Revisie geretourneerd moeten worden, conform de door E-Bike Revisie verstrekte instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan E-Bike Revisie. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient deze het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van bovenstaande genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan E-Bike Revisie heeft geretourneerd, is de koop een feit.

Bij levering van gereviseerde producten:

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door E-Bike Revisie bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (E-Bike Revisie V.O.F.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.ebikerevisie.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De consument heeft/U heeft geen recht op herroeping bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping zodra de ondernemer de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

E-Bike Revisie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan E-Bike Revisie te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. De garantietermijn voor nieuw geleverde producten door E-Bike Revisie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. E-Bike Revisie is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantietermijn voor het gereviseerde accupakket is 1 jaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op bestaande elektronica wordt geen garantie gegeven.
 4. De garantie vervalt indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van E-Bike Revisie en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is E-Bike Revisie niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus kosten van terugzending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een revisiedienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan E-Bike Revisie te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft E-Bike Revisie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

E-Bike Revisie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal E-Bike Revisie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal E-Bike Revisie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij E-Bike Revisie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan E-Bike Revisie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die ter revisie worden aangeboden door de consument liggen tot het moment van bezorging bij E-Bike Revisie bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

E-Bike Revisie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-Bike Revisie, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij E-Bike Revisie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-Bike Revisie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot E-Bike Revisie. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) om het Geschil te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffen de commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van E-Bike Revisie niet op, tenzij E-Bike Revisie schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door E-Bike Revisie, zal E-Bike Revisie naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen E-Bike Revisie en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te  worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: E-Bike Revisie, Jan van Riebeekstraat 15, Zwolle, info@ebikerevisie.nl
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.